Zoek
Filters

Leveringsvoorwaarden

Levering en verzenden
Brood- en Banketbakkerij Gremmee zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood- en Banketbakkerij Gremmee ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood- en Banketbakkerij Gremmee daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid
Brood- en Banketbakkerij Gremmee is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood- en Banketbakkerij Gremmee is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood- en Banketbakkerij Gremmee komen. Brood- en Banketbakkerij Gremmee draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood- en Banketbakkerij Gremmee eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood- en Banketbakkerij Gremmee is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood- en Banketbakkerij Gremmee tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood- en Banketbakkerij Gremmee. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Brood- en Banketbakkerij Gremmee uitgesloten.